Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Spółka jawna

Spółka jawna jest jednym z rodzajów spółek prawa handlowego – jej działalność regulowana jest przepisami Kodeksu Spółek Handlowych – i jako taka podlega obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorstw – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). W rejestrze tym zawarte są podstawowe dane o firmie, adres jej siedziby, nazwiska osób reprezentujących firmę na zewnątrz, informacje o wysokości kapitału zakładowego, informacja o tym, czym firma będzie się zajmować itp. Każdy może sprawdzić dane jakiejkolwiek firmy w KRS (http://opp.ms.gov.pl/).

Wpis do Rejestru oraz sporządzenie umowy spółki to dwa dokumenty stanowiące podstawę założenia firmy. Dodatkowymi dokumentami wymaganymi przy rejestracji firmy są: lista wspólników wraz z ich adresami, dowód wniesienia opłaty sądowej oraz opłaty za obowiązkowe umieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kolejnym krokiem koniecznym do rejestracji spółki jawnej jest wpisanie jej do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) i nadanie jej numeru REGON, który będzie służył jako numer identyfikacyjny spółki.

Spółka jawna może posługiwać się nazwą (w języku prawniczym nazwa przedsiębiorstwa to jej „firma”), która może zawierać nazwisko jednego lub kilku wspólników, może też być każdym innym słowem lub słowami. Nazwa zawsze musi zawierać słowa „spółka jawna” lub skrót tych słów – sp. j.

Spółki jawne są bardzo popularne ze względu na łatwość ich zakładania i uproszczoną strukturę zarządzania. Nie ma tu obowiązku ustanawiania zarządu, rady nadzorczej czy innych ciał tego typu. Podział obowiązków związanych z reprezentowaniem spółki i zarządzaniem nią reguluje umowa spółki. Wspólnicy umawiają się między sobą, który z nich za co będzie odpowiedzialny. Mogą również wynająć osobę (prokurenta), która będzie kierowała spółką w ich imieniu.

Spółki jawne mogą we własnym imieniu zaciągać zobowiązania, występować jako strona w sądzie, mogą kupować na własność nieruchomości, meble, maszyny, samochody, mają więc prawo do posiadania własnego majątku. Zdolność do posiadania majątku jest najważniejszą cechą odróżniającą spółkę jawną od spółki cywilnej. W tej drugiej wszystko jest majątkiem wspólników, spółka jako taka nie ma prawa do posiadania niczego. Natomiast w spółce jawnej majątek jest własnością firmy, nie wspólników.

W przypadku niewypłacalności spółki jawnej, zobowiązania pokrywane są w pierwszej kolejności z majątku spółki, dopiero kiedy okaże się on za mały, by pokryć wszystkie długi, resztę zmuszeni są pokryć wspólnicy ze swoich prywatnych majątków.

Spółka jawna nie podlega obowiązkowi płacenia podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT) obciążeni są wspólnicy.


Do pobrania:

  1. Spółka jawna (*.pdf)