Wszystkie pola są wymagane.

Logowanie

Konflikty i ich rozwiązywanie

Konflikt - proces, w którym jedna ze stron podejmuje świadome wysiłki zmierzające do udaremnienia dążeń drugiej strony, blokując osiągnięcie przez nią celu lub blokując działania w jej interesie.

Pozytywne konsekwencje konfliktu:

 • wzrost motywacji - zwiększenie zaangażowania w realizację stawianych przez jednostkę lub grupę zadań, może stymulować zainteresowanie problemem
 • innowacyjność - skłania do poszukiwania nowych lepszych rozwiązań, powoduje konfrontowanie różnych opinii
 • sygnał dysfunkcjonalności - daje sygnał ostrzegawczy o złym funkcjonowaniu określonych obszarów, np. komunikacji wewnątrz grupy
 • przyrost wiedzy - pogłębienie wiedzy na swój temat, jak i na temat partnera, konfliktu; poznanie, zhierarchizowanie swoich potrzeb, lepsze poznanie partnera, jego pragnień, celów, systemu wartości i uczuć
 • wzrost zaufania - pozytywne rozwiązanie konfliktu może przyczynić się do zwiększenia zaufania między uczestnikami sporu, zbliżenia partnerów
 • poczucie sprawiedliwości - świadomość ta zwiększa motywację do działania na rzecz rozwoju organizacji

Negatywne konsekwencje konfliktu:

 • atmosfera napięcia
 • stres
 • negatywne emocje, np. pojawiająca się jawna lub ukryta agresja
 • spadek efektywności pracy
 • chaos organizacyjny
 • podział wewnątrz grupy, zespołu
 • narastające objawy wrogości lub niechęci
 • utrudniona komunikacja i współpraca w grupie
 • spadek energii i jej rozproszenie, zamiast nastawienia na rozwiązanie problemu

Rodzaje konfliktów:

Konflikt wewnętrzny
powstaje wówczas, gdy osoba nie wie, jakiej pracy się od niej oczekuje, gdy występują sprzeczności między stawianymi wymaganiami, gdy oczekuje się od niej więcej, niż jest w stanie zrobić.

Konflikt między osobami
wybucha najczęściej na skutek nacisków związanych z odgrywaniem ról, nieradzeniem sobie z różnicami osobowościowymi (typ gwiazdy kontra typ sumienny czy dramatyczny osobowości).

Konflikt między jednostką a grupą
jest spowodowany sposobem reagowania różnych osób w grupie na naciski wywierane przez grupę roboczą, zmierzające do wymuszenia konformizmu - osoba może być karana przez grupę za przekraczanie czy nierespektowanie przyjętych przez nią norm i wartości.

Konflikt między grupami
najczęściej pojawia się między pracownikami i ich szefami oraz między linią a sztabem. Członkowie różnych działów mają różne cele, horyzonty czasowe, orientacje interpersonalne i sposoby rozwiązywania problemów.

Konflikt między organizacjami
tzw. konkurencja – uważany za pożądany i nieodłączny, by grupa pracowała efektywnie i konstruktywnie.

Przyczyny konfliktów:

 • sprzeczne, trudne do pogodzenia pragnienia, potrzeby, cele, wartości uczestników sporu
 • rywalizacja o ograniczone zasoby (kapitał, liczbę pracowników, ilość materiałów, czas, przestrzeń itp.)
 • pragnienie autonomii i potrzeba kontroli
 • różnice w celach i zadaniach
 • różnice wartości i poglądów
 • wprowadzanie zmian

Sposoby radzenia sobie z konfliktem:

 • rywalizacja
 • współpraca
 • unikanie
 • kompromis
 • bierność – zdanie się na los

Metody kierowania konfliktem:

stymulowanie konfliktu

w grupie, gdy jej efektywność maleje:

 • zatrudnienie nowych kierowników, których cele, doświadczenia, wartości, style odbiegają od przyjętej w danym miejscu normy
 • zmiana struktury organizacji – rozbicie dawnych zespołów, działów oraz ich reorganizacja
 • zachęcanie do współzawodnictwa (obietnice nagród, premii, wyróżnień)
   
ograniczanie/tłumienie konfliktu

gdy poziom konfliktu w grupie jest zbyt wysoki, ujemnie wpływa na efektywność:

 • wprowadzenie nadrzędnego celu dla obu stron konfliktu
 • zjednoczenie wokół wspólnego wroga
rozwiązanie konfliktu  

Opracowano na podstawie; Stoner J.A.F., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996


Do pobrania:

 1. Konflikty i ich rozwiązywanie (*.pdf)